Algemene voorwaarden

Sparklz algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.sparklz.nl gelden de volgende algemene voorwaarden: 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sparklz en op alle met Sparklz aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sparklz is ingestemd en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welk elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sparklz in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 Sparklz behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Sparklz en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.7 Sparklz is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

 

      

Artikel 2 Prijzen en Betaling 

2.1 Alle door Sparklz vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2 De hoogte van de verzendkosten staan op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

2.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staan op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn ten alle tijden voor rekening van de Klant.

2.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

2.5 Sparklz kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

 • betaling vooraf op bank- of girorekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en eventuele kosten van extra services over KNAB bankrekening NL59 KNAB 0256 8153 64 ten name van Sparklz te Alkmaar.
 • via iDEAL; Klant wordt doorverwezen naar de betaalsite van zijn/haar eigen bank
 • via PayPal; Klant wordt doorverwezen naar de website van PayPal voor het verrichten van de betaling 

2.8 Overeenkomsten waarover enige verschuldigde betaling veertien (14) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.       

 

 

Artikel 3 Levering 

3.1 Sparklz heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

 • Bij betaling vooraf worden de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd.
 • Bij betaling met iDEAL, PayPal worden de bestelde artikelen in de regele binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling verstuurd.

 

3.2 De genoemde levertijden zoals vermeld in het vorige lid zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

3.4 Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overenkomst opgegeven adres.

3.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.      

 

 

Artikel 4 Aanbiedingen / Overeenkomsten 

4.1 Alle aanbiedingen van Sparklz zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

4.2 Sparklz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.3 Een overenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Sparklz komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Sparklz gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

4.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sparklz garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

     

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Sparklz verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Sparklz aan de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. Sparklz biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten staan vermeld op de internetsite. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Sparklz zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van reden geschieden.       

 

 

Artikel 6 Ruilen / Herroepingsrecht 

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Sparklz bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sparklz retourneren, conform de door Sparklz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Sparklz. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de Klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Sparklz heeft teruggezonden, is de koop een feit. .

 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

 

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid 

8.1 Sparklz staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door Sparklz, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

8.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 kalenderdagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

8.4 De garantietermijn van Sparklz komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Sparklz is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.       

8.5 De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8.6 Sparklz is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Sparklz. Sparklz is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien Sparklz, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waarvoor de schade is veroorzaakt.

8.8 Het is mogelijk dat Sparklz op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sparklz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

 

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sparklz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan digitale foto's, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sparklz, haar toeleveranciers of ander rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.  

 

   

Artikel 10 Overmacht 

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het otbreken van enige overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10.2 In geval van overmacht is Sparklz niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

 

Artikel 11 Persoonsgegevens 

11.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Sparklz vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
 • het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
 • het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

 

11.2 Sparklz verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11.3 Sparklz neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.       

 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.    

 

  

Artikel 13 Diversen 

13.1 Sparklz is gevestigd te Alkmaar en registreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 37120006 te Alkmaar. Het BTW-indentificatienummer is NL18.48.25.404.B.01. Gelieve alle correspondentie te zenden aan Sparklz, Asterstraat 3, 1815 XP te Alkmaar of het emailadres zoals staat aangegeven op de internetsite. Telefoonnummer: 06-23735323

13.2 Wanneer door Sparklz gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sparklz deze algemene voorwaarden soepel toepast.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »